ELEVENS LÆREPLAN

- PROSJEKT TIL FORDYPNINGElevens navn:

Program: VG2 AUTOMATISERING
Skoleåret ___
Opplæringssted: Dalane vgs
Ansvarlig lærer / leder:
Prosjekt : Vindenergi

1. Kompetansemålene er hentet fra læreplan i: Energioperatørfaget.

Her skal eleven, i samarbeid med skolen skrive inn hvilke kompetansemål dette gjelder og konkretisere disse.


Energiproduksjonsdrift og vedlikehold
1. Forklare helhetlige produksjonssystemers oppbygning og virkemåte.
2. Vurdere hva som er en optimal miljømessig utnyttelse av naturressursene.
3. Forklare energiproduksjonens drift i et samfunnsmessig perspektiv
Konkretisering av målene ovenfor:
1.
 • Oppbygning av en vindturbin
 • Vindens energi
 • Prosjektering av et vindkraftverk


2.
 • Vindkraftens miljøpåvirkning
 • Hvorfor vindkraft

3.
 • Vindparker i Rogaland
 • Hva mener samfunnet?
 • Planer for vindkraft i Norge og Sverige


4. Ekskursjoner og besøk

Faget / prosjektet skal gjennomføres i tidsrommet : høst 2011 vår 2012

2. Vurderingskriterier:Her skal skolen informere / drøfte sammen med eleven hva det vil bli lagt vekt på når faget / prosjektet skal vurderes (for eksempel måloppnåelse, selvstendighet, faglig innsikt, faglig utvikling, samarbeid, mottakelighet for veiledning, etc.)

De enkelte kriteriene må konkretiseres.

Faglig innsikt, selvstendighet, samarbeid, initiativ3. Planleggingsdel:


Eleven skal i samarbeid med skolen lage en plan for den praktiske gjennomføringen av faget/prosjektet. Hvis faget / prosjektet går over et helt skoleår må det lages plan for hver termin.Planen er gjennomgått av: --------------------------------- og ---------------------
(elev og rep. for skolen )

4. Egenvurdering:

Her skal eleven lage en rapport / dokumentasjon for gjennomføringen av faget / prosjektet. I denne kan inngå for eksempel: tekst, bilder, illustrasjoner og lignende.

 • Nådde du målene for perioden ?
 • Hva er du fornøyd med ?
 • Gikk gjennomføringen slik du hadde planlagt?
Hvis ikke: Hva gikk galt? Hvorfor?
 • Kunne noe vært gjort annerledes?
 • Vil erfaringene herfra påvirke videre utdanningsvalg ?

5. Tilbakemelding til eleven:

Her skal skolen gi eleven tilbakemelding/vurdering med utgangspunkt i vurderingskriteriene.


Vurdering

Alle de tre elementene, forberedelse, gjennomføring og dokumentasjon, skal vurderes før det settes samlet karakter.
Forberedelsesdelen vektes 1, gjennomføringsdelen vektes 1 og dokumentasjonsdelen vektes 1.

Karakter:
Tilbakemelding til eleven er gitt av: ---------------------------------------------------.


Dato:_